FAQ

Aké sú hlavné rozdiely v porovnaní s programom SlovSEFF II?

Zmenil sa sponzor a tiež aj zameranie programu. Granty sú financované zo zisku z predaja emisných kreditov CO2 zo Slovenskej republiky do Španielska, zatiaľ čo Španielsko financuje technickú pomoc programu. SlovSEFF III sa preto zameria najmä na financovanie projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie a projekty pre energetickú efektívnosť v priemyselnom sektore, aby sa maximalizoval vplyv zníženia emisií skleníkových plynov.

Odrazom takejto zmeny zamerania sú nasledujúce zmeny:

  • Grant za projekty zamerané na obnoviteľné zdroje energie a projekty pre energetickú efektívnosť v priemyselnom sektore bude vychádzať z ich potenciálu na zníženie emisií skleníkových plynov.
  • Aby sa predišlo duplicitnému započítaniu znižovania emisií, predpokladom na získanie grantu v rámci SlovSEFF III pre projekty, ktorých emisie skleníkových plynov priamo pokrýva Schéma obchodovania s emisiami EÚ, je zrušenie rovnakého množstvo kvót EÚ voči referenčnej trhovej cene.
  • Projekty môžu podliehať verifikácii realizácie ex post, napríklad rok po ukončení projektu. 20% projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie a projektov pre energetickú efektívnosť v priemyselnom sektore môžu podliehať takejto verifikácii ex post.
  • Minimálne úspory energie v bytovom sektore, ktoré je potrebné dosiahnuť, sa zvýšili na 30%. Mechanizmus stimulačných platieb ostáva nezmenený, aj keď vyššia suma bude splatná iba v prípade, že úspory energie dosiahnu minimálne 40%.
  • Všetci klienti, ktorí si zoberú úver, budú musieť Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) poskytovať hodnoty výroby/spotreby energie a znížení emisií skleníkových plynov počas 5 rokov od ukončenia projektu, počnúc 30. marcom po ukončení projektu, alebo skôr

 

Je možné kombinovať program SlovSEFF so štrukturálnymi fondmi EÚ?

Spájanie štrukturálnych fondov EÚ alebo iného financovania prostredníctvom grantov nie je zlučiteľné s programom SlovSEFF III.

 

Sú energeticky efektívne opatrenia realizované v objektoch, ktoré sú vo verejnom vlastníctve, spôsobilé pre financovanie v rámci programu SlovSEFF?

Spôsobilosť na financovanie v rámci programu SlovSEFF sa obmedzuje na subjekty súkromného sektora, vrátane bytových podnikov a družstiev. Subjekty, ktoré majú záujem o úver a ktorých väčšinovým vlastníkom je Slovenská republika, nie sú spôsobilé. Financovanie verejných budov môže byť dostupné v rámci MFF.

 

Sú projekty, ktoré do verejných budov zapájajú spoločnosti poskytujúce energetické služby (ESCO), spôsobilé pre financovanie v rámci programu SlovSEFF?

Spoločnosti poskytujúce energetické služby v súkromnom vlastníctve môžu byť spôsobilé pre financovanie v rámci programu SlovSEFF za predpokladu, že sa koncový užívateľ energetickej služby nezaoberá žiadnou z aktivít uvedených na Zozname ekologicky a sociálne neprípustných činností a Doplňujúcom zozname EBOR (akými sú, okrem iných, spoločnosti zaoberajúce sa výrobou, marketingom, distribúciou (alebo podobnou činnosťou) tabakových výrobkov, liehovín, hazardných hier alebo zbraní.

Spoločnosti poskytujúce energetické služby tiež musia dodržiavať Postupy pre koncesie a verejné obstarávanie EBOR (viď Financovanie súkromných subjektov na koncesie zo strany EBOR).

 

Can a prospective borrower, who has opened a bank account in a non-participating financial institution, participate in SlovSEFF?

Áno, a to za predpokladu, že vďaka novej investícii je možné dosiahnuť minimálnu úroveň úspory energie (30%).

 

Ako sa vypočítava výška grantu?

Projekty pre obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť v priemyselnom sektore

V prípade projektov pre obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť v priemyselnom sektore závisí výška grantu od potenciálu na zníženie emisií skleníkových plynov, ktorý sa meria v metrických tonách ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e). Vypočíta sa to pomocou stanoveného úverového obdobia a ceny emisných kreditov, uplatnením schválenej metodológie na výpočet emisií CO2. Minimálna výška grantu je 5%, maximálna 20% z výšky čerpaného úveru. Pre viac detailov navštívte stránku grant.

Projekty pre energetickú efektívnosť v bytovom sektore

Grant pre projekty pre energetickú efektívnosť v bytovom sektore sa vypočítava ako percentuálny podiel výšky čerpaného úveru, a závisí od celkovej úspory energie projektu. Je potrebné dosiahnuť minimálnu úroveň úspory energie 30%. Ak je úspora energie v rozmedzí 30% a 40%, grant sa rovná 10% z výšky čerpaného úveru. V prípade úspory energie 40% a viac bude grant 15% z výšky čerpaného úveru. Napríklad, ak sú celkové náklady projektu vo výške 150 000 €, klient čerpá úver vo výške 100 000 € a dosiahnuté úspory sú 35%, bude grant predstavovať 10% zo sumy 100 000 € (teda 10 000 €).

 

Aká je maximálna veľkosť projektu, ktorý je možné financovať v rámci programu SlovSEFF?

Maximálna veľkosť projektu pre obnoviteľné zdroje energie je 10 miliónov €, pre projekty pre energetickú efektívnosť v priemyselnom sektore je to 5 miliónov €, a pre projekty pre energetickú efektívnosť v bytovom sektore je to 2,5 milióna €.

 

Existujú špeciálne podmienky pre výber dodávateľa, ktorý bude projekt realizovať?

Nie, výber dodávateľa projektu závisí od klienta, ktorý si berie úver.