Mechanizmus výpočtu grantu

Po úspešnom overení ukončenia každého projektu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a priemyselnej energetickej efektívnosti bude mať klient nárok na platbu ako uznanie jeho potenciálu (budúceho) zníženia CO2 („Náhrada zníženia CO2“ - „CRC). Tento grant bude uhradený bankou klienta.

Grant ktorémukoľvek dlžníkovi predstavuje jednorazovú platbu a rovná sa hodnote odhadovaného zníženia ročných emisií skleníkových plynov projektu v tCO2e vynásobenej úverovým obdobím, cenou 20 €/tCO2e a diskontnou sadzbou 3 percentá, ktorá sa vzťahuje na celé úverové obdobie, s maximálnym limitom 20 percent a minimálnym limitom 5 percent sumy vyplateného úveru.

 

Náhrada zníženia CO2 = CO2e emisie zamedzené za rok (v tonách) x 20 € x 3 roky x 0,943*

(minimum 5 % vyplateného úveru, maximum 20 % vyplateného úveru)

(*) zaokrúhlená suma vzťahujúca sa na diskontnú sadzbu 3 % počas 3 rokov

 

Projekty, ktorých emisie skleníkových plynov sú priamo kryté systémom obchodovania s emisiami EÚ (EU ETS) môžu byť tiež oprávnené prijať CRC za podmienky, že ekvivalentná suma úľav EÚ (EUA) sa zruší pri referenčnej trhovej cene, s ohľadom na ktorú je platená CRC, aby sa tak predišlo dvojitému započítaniu zníženia emisií. Budú však platiť rôzne metódy výpočtu CRC pre spoločnosti kótované na EU ETS a určí ich EBOR na základe trhových zásad.

 

Prípadové štúdie

Obnoviteľná energia

 DSC02856

Malá vodná elektráreň

Suma úveru:

1 411 miliónov €

Inštalovaný výkon:

0,63 MW

Výroba elektriny:

2 578 MWh ročne

Zamedzenie tCO2e ročne:

755

Grant = 755 x 3 x 20 x 0,943 = 42 712,03 € *

Toto je však pod 5%-nou hranicou úveru, a preto je grant 70 550,00 € (= 5 % sumy vyplateného úveru).

(*) Poznámka: Zohľadnenie náhrady za zníženie CO2 pri rámci SlovSEFF III môže mať vplyv na schopnosť projektu spĺňať podmienky pre tarifné sadzby.

 

 drevo

Biomasa

Suma úveru:

970 000 €

Zamedzenie tCO2e ročne:

6 020

Grant = 6 020 x 3 x 20 x 0,943 = 340 564,81 €

Toto je však nad 20%-nou hranicou (340 564,81 € = 35% úveru), a preto je grant upravený smerom dole na 194 000 € = 20% úveru, maximálna možná.

 

Priemyselná energetická efektívnosť

 trubka

Priemyselné HVAC / Izolácia a procesy

Suma úveru:

348 000 €

Zamedzenie tCO2e ročne:

569

Grant = 569 x 3 x 20 x 0,943 = 32 189,60 €

Toto sa rovná 9,25 % úveru, t.j. v rozmedzí rámca 5 – 20 % , a preto je grant 32 189,60 €.

 

Výpočet zníženia emisií projektu bude založený na schválenej metodike projektových činností v rámci mechanizmu čistého rozvoja (Clean Development Mechanism – CDM) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) – („schválená metodika CO2“ alebo „ACM“). Kompletný zoznam schválených metodík (spolu so všeobecnou referenciou, nástrojmi, ako aj propagačnými materiálmi, ako je príručka k CDM) je k dispozícii tu. V nepravdepodobnom prípade, ak nebude k dispozícii žiadna vhodná metodika, vyvinie sa a bude sa používať prístup špecifický pre konkrétny projekt.

Pri projektoch v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ktoré dodávajú dodatočnú elektrinu do siete, bude príslušný faktor emisií CO2 (CEF) 0,277 tCO2 na MWh. Toto číslo je odvodené od CEF, ktorý stanovil zákon č. 364/2012 o rezidenčnej energetickej efektívnosti (dostupný tu), upravené o 5,35% tak, aby prihliadalo na distribučné straty.

Pri projektoch v oblasti udržateľnej energie, ktoré znižujú spotrebu elektriny zo siete, bude príslušná hodnota CEF 0,293 t CO2 na MWh. Tento CEF je stanovený zákonom č. 364/2012 Slovenskej republiky o rezidenčnej energetickej efektívnosti.