Novinky

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) rozširuje svoju podporu pre SlovSEEF o úverový rámec vo výške 60 miliónov eur

Dátum: 22. decembera 2016

Rada EBRD schválila 60 miliónové eurové navýšenie pre prostriedok financovania projektov udržateľnej energie – SlovSEFF III, čím je dostupných, vo forme finančných prostriedkov, dokopy 100 miliónov EUR. EBRR prehlbuje svoju podporu pre novým úverom predĺženým pre Slovenskú sporiteľňu, a.s. (SLSP) a VÚB Banku, a.s. (VÚB). Okrem toho bude ďalšia banka poskytovať EBRD úverovú linku: OTP Banka Slovensko, a.s. (OTP) vo výške 10 miliónov €.

EBRD úverová linka umožní banke poskytovať finančné prostriedky pre podniky a bytové družstvá pre udržateľné investície do energetiky na Slovensku. Pre maximalizovanie zníženia množstva emisií skleníkových plyno, budú projekty zamerané na obnoviteľné zdroje energie a investície do energetickej účinnosti v priemysle. Podobne budú stimuly, pre konečných prijímateľov úverov v rozmedzí od 5 % do 20 % z výšky úveru, založené na každom potenciále čiastkových projektov k znižovaniu emisií skleníkových plynov

Rozvoj energetickej účinnosti a dodávok energie z obnoviteľných zdrojov na Slovensku preukáže pozitívne účinky racionálneho využívania energie, ako aj zníženie emisií skleníkových plynov. Prispeje takžiež k zmierneniu vysokej energetickej a uhlíkovej náročnosti v regióne.

Od júla 2014, SlovSEFF III rozdelil viac ako 12,80 miliónov € do 29 projektov, očakáva zníženie emisií skleníkových plynov (CO2) o 5,698 ton ročne a dosiahnutie úspor energie vo výške 32 025.93 MWh ročne. Kompenzácia zníženia emisií uhlíka (carbon reduction compensation - CRC), ktorá je prijímaná ako uznanie jej budúceho potenciálneho znižovania emisií oxidu, činí 704 847 €. Predĺženie tohto nástroja bude mať za následok zahrnutie väčšieho počtu financovaných projektov.


Tlačová správa

SlovSEFF pokračuje vo vyplácaní nenávratnch grantov za uznanie úspor emisií skleníkových plynov

Dátum: 22. júla 2016

Päť nových projektov bolo pridaných do zoznamu overených projektov v rámci tretej fázy prostriedku financovania projektov udržateľnej energie (SlovSEFF).

ESCO (Energy Service Company) spoločnosť KOOR s.r.o. realizovali tri z piatich projektov. Tieto tri projekty pomohli zmodernizovať alebo inštalovať nové kotolne v šestnástich železničných staniciach na východnom, strednom a západnom Slovensku. Kotolne využívajú zemný plyn a skvapalnený plyn (LPG) namiesto uhlia alebo elektriny, a tak dosiahnu úsporu emisií skleníkových plynov (najmä CO2), zlepšia energetickú účinnosť a prejdú na iný druh paliva.

Zvyšné dva projekty boli naprojektované a realizované miestnym podnikateľom pánom Mariánom Chovancom v Púchove a spoločnosťou Versaco. Pán Marián Chovanec inštaloval na streche wellness centra fotovoltaickú solárnu elektráreň a spoločnosť Versaco zrealizovala zateplenie a rekonštrukciu vykurovacích a osvetľovacích systémov v priemyselnej výrobnej hale.

Po úspešnom overení projektov, nenávratné granty- alebo platby za zníženie emisií uhlíka - boli vyplácané finančnými inštitúciami. Výpočet motivačných platieb sa riadil zásadami stanovených metodík týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov a používa sa na určenie úrovne nenávratného grantu. Očakáva sa, že týchto 5 projektov zníži emisie skleníkového plynu CO2 o 1 454 ton ročne a celková kompenzácia za znižovanie množstva uhlíka v atmosfére  bola vo výške 140 000 €. Veľkosť úveru overených projektov bola vo výške 2 410 000 €.

Pre viac informácií prosím navštívte interaktívnu mapu a súhrnnú tabuľku, ktorá obsahuje ďalšie informácie a špecifiká projektov. SlovSEFF je realizovaný Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) a je spolufinancovaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva, výživy a životného prostredia Španielskeho kráľovstva.


SlovSEFF je partnerom Facility Management Campu 2016

SlovSEFF prezentuje na workshope FM Campu v Poprade 28. apríla 2016.

Dátum: 28. apríla 2016

FM Camp je iniciatíva, ktorá si kladie za cieľ fungovať ako platforma diskusií týkajúcich sa energetického managementu a využívania výpočtovej technológie vo facility a property managemente na Slovensku. Každý rok sa stretnú v Poprade klienti s poskytovateľmi služieb na slovenských energetických trhoch  aby sa vzdelávali o  nových technológiách, úspešných príbehoch, vymenili si informácie a kontakty.

Ing. Jan Pejter, projektový manažér SlovSEFFu, bude prezentovať, ako môže byť zavedenie energetického managementu financované v rámci programu SlovSEFF a niektoré z jeho najlepších prípadových štúdií, ktoré zahŕňajú využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako je biomasa alebo fotovoltaické elektrárne. Tieto projekty prospievajú z vyhradenej technickej pomoci v priebehu procesu posudzovania projektov a z motivačných platieb založených na potenciáli znižovania emisií každého projektu.


SlovSEFF vypláca prvé motivačné platby za úsporu emisií skleníkových plynov

Dátum: 29. marca 2016

Projekty, ktoré boli financovaný v rámci tretej fázy SlovSEFFu (slovenského prostriedku na financovanie projektov udržateľnej energie), úspešne prešli schválením a obdržali motivačné platby na budúcu úsporu emisií skleníkových plynov.

Deväť z desiatich projektov bolo vyvinutých teplárenskou spoločnosťou Stefe Slovakia. Patria medzi ne rôzne opatrenia na zlepšenie energetickej účinnosti, ako je napríklad výmena zle izolujúceho teplovodného potrubia za nové, inštalácia kompaktných výmenníkových rozvodní, rekonštrukcia kotolní a zníženie intenzity energie pri výrobe tepla. Desiaty projekt bol zavedený tlačiarenskou spoločnosťou TBB, a.s., v rámci ktorého boli nahradené staré tlačiarne za nové a efektívnejšie tlačiarenské výbavenie.

Po overení skutočnosti, že projekty boli realizované podľa pôvodného návrhu na základe konzultácií s projektového konzultantom SlovSEFFu, boli vyplatené stimulačné platby - alebo kompenzačné platby za zníženie emisií. Výpočet motivačných platieb sa riadi zásadami stanovených metodík zníženia emisií skleníkových plynov a používa sa na určenie výšky motivačnej platby. Očakáva sa, že tieto projekty spolu znížia emisie skleníkových plynov o 1 322 ton ročne. Projekty obdržali kompenzáciu za znižovanie uhlíka vo výške 250 000 €. Výška úveru overeného portfólia projektov činí 4 950 000 €.

Pre viac informácií navštívte interaktívne mapy a súhrnnú tabuľku, ktorá obsahuje dodatočné a špecifické informácie o projekte. SlovSEFF je vyvinutý Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) a spolufinancovaný Ministerstvom životného prostredia Slovenských republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva, výživy a životného prostredia v Španielsku.


SlovSEFF na Energy Camp 2015

Zástupca SlovSEFF predstavil svoju prezentáciu počas workshopu Energy Campu organizovanom v Poprade 23. a 24. apríla 2015.

Dátum: 13 júla 2015

Energy Camp je iniciatíva, ktorej cieľom je slúžiť ako východisko diskusie týkajúcej sa hospodárenia s energiou a využívania počítačovej technológie v hospodárení s energiou. Zákazníci a poskytovatelia služieb na slovenskom trhu s energiou sa každý druhý rok stretávajú v Poprade, aby sa dozvedeli o nových technológiách a príbehoch úspechu, vymenili si informácie a získavali kontakty.

Ing. Marián Holúbek, manažér vzťahov SlovSEFF zdôraznil výhody účasti na SlovSEFF, medzi ktoré patrí špecializovaná technická pomoc v procese hodnotenia projektov. Bol vysvetlený aj presun pozornosti smerom k obnoviteľnej energii a projektom energetickej účinnosti v priemysle, rovnako ako program motivačnej platby, teraz prispôsobený na odmeňovanie znižovania emisií.

 

Prezentáciu si môžete stiahnuť tu:

 

Pic to presentation Poprad 150423


 

EBRD supporting sustainable energy in Slovak Republic €20m loan for on-lending to private borrowers

Dátum: 13 June 2014

Link: http://www.ebrd.com/news/2014/ebrd-supporting-sustainable-energy-in-slovak-republic.html


 

EBRD facilitates first carbon credit transaction between Slovak Republic and Spain proceeds to co-finance sustainable energy investments

Dátum: 28 May 2014

Link: http://www.ebrd.com/news/2014/ebrd-facilitates-first-carbon-credit-transaction-between-slovak-republic-and-spain.html