Pozadie trhu s emisiami

Sketched Earth

SlovSEFF III je spolufinancovaný zo ziskov z predaja emisných kreditov zo Slovenskej republiky Španielsku. Toto pomôže Španielsku dosiahnuť jeho cieľ v oblasti zníženia emisií podľa Kjótskeho protokolu, pričom Slovenská republika preinvestuje tieto zdroje do oblasti ďalšej dekarbonizácie svojho hospodárstva. Po prvý raz je zdrojom prostriedkov financovania projektov udržateľnej energie trhový mechanizmus.

Transakcia má štruktúru podľa Zeleného klimatického fondu, patriaceho do Mnohostranného fondu uhlíkového kreditu (Green Carbon Fund of the Multilateral Carbon Credit Fund /MCCF/) založeného a riadeného spoločne prostredníctvom EBRD a Európskej investičnej banky (EIB). Viď tlačové vyhlásenie EBOR.