SlovSEFF III title

SlovSEFF III je prostriedok financovania projektov udržateľnej energie, ktorý vyvinula EBRD v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva poľnohospodárstva, potravín a životného prostredia Španielska, ktoré financujú granty programu a technickú pomoc.

Granty sú financované zo ziskov inovatívnych transakcií s emisnými kreditmi medzi vládami Slovenskej republiky a Španielska. Podľa podmienok zmluvy Slovenská republika alokovala zisky z predaja povolení na projekty smerujúce k zníženiu dodatočných emisií skleníkových plynov v Slovenskej republike (ďalšie informácie nájdete tu ).

S prihliadnutím na presah transakcií s emisnými kreditmi sa rámec SlovSEFF III snaží podporiť redukciu emisií skleníkových plynov zavedením prepojenia medzi potenciálom projektu z hľadiska zníženia emisií a úrovňou grantu pre projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a priemyselnej energetickej efektívnosti. Program sa bude zameriavať na financovanie týchto kategórií investícií. Granty pre projekty rezidenčnej energetickej efektívnosti sú založené na vplyve na životnom prostredí, ktoré dokážu spolu navrhované opatrenia dosiahnuť.

Zúčastňujúce sa finančné inštitúcie pre SlovSEFF III sú Slovenská sporiteľna, a.s., VÚB, a.s., OTP Banka Slovensko, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Konzultanti projektu pre SlovSEFF III sú ENVIROS a Factor CO2.

Verifikačným konzultantom pre SlovSEFF III je ALLPLAN.

 

Stiahnite si SlovSEFF leták tu

Leaflet SK new Oct 15