Energetická účinnosť v priemysle

obr

Táto kategória zahŕňa tie podprojekty, ktoré zahŕňajú zariadenia, systémy a procesy, umožňujúce zníženie spotreby primárnej energie, finálnej spotreby elektrickej energie, palív alebo iné formy energie pre:

 • výrobu tovaru a/alebo poskytovanie energetických služieb súvisiacich s výrobou tovaru
 • poskytovanie služieb súvisiacich s priemyselným odvetvím

 

Príkladmi takýchto projektov sú:

 • Kombinovaná výroba tepla a elektriny (kogenerácia) na mieste spaľovaním zemného plynu, bioplynu alebo biomasy
 • Projekty na zmenu paliva z vysokým obsahom uhlíka (uhlie, lignit) na palivo s nízkym obsahom uhlíka
 • Rekonštrukcia kotlov (ovládacie prvky vyššej úrovne, ohrievače, lepšia izolácia, regeneračné horáky, automatické uzatváranie, atď.)
 • Výmena starších plynových kotlov za kondenzačné kotly
 • Zmena elektrického vykurovania na priame vykurovanie palivami
 • Vylepšenia procesov vrátane ovládacích prvkov vyššej úrovne
 • Rekonštrukcia systémov na rozvod pary: inštalácia odlučovačov pary, zvýšená úroveň zhodnotenia kondenzátu, atď.
 • Inštalácia rekuperácie tepla z procesov (napr. inštalácia ohrievačov na predhriatie, rekuperácia tepla na vykurovanie priestorov, rekuperácia tepla na sušenie, atď.)
 • Inštalácia absorpčných chladiacich jednotiek
 • Inštalácia variátorov na vybrané elektrické motory
 • Rekonštrukcia systémov stlačeného vzduchu (napr. decentralizácia a/alebo zmena výkonu vzduchových kompresorov, náhrada starých vzduchových kompresorov novými účinnejšími)
 • Rekonštrukcia energetických distribučných systémov (napr. nahradenie starých alebo nadmerne výkonných transformátorov, inštalácia kondenzátorov na zníženie spotreby jalovej energie, atď.)
 • Implementácia systémov energetického manažérstva alebo systémov pre správu budov
 • Implementácia opatrení na úsporu energie v zastavanom prostredí (napr. izolácia stien, striech a podláh, montáž rolovacích brán, montáž nových okien, montáž nových vykurovacích a ventilačných systémov, montáž osvetlenia s vysokou energetickou účinnosťou, atď.)
 • Elektrické vozidlá a vozidlá poháňané stlačeným zemným plynom

Maximálna výška úveru je 5 miliónov €. Minimálna požadovaná vnútorná miera návratnosti je 8%, nepočítajúc grant.

Grant alebo kompenzácia za zníženie emisií oxidu uhličitého (Náhrada zníženia CO2“ – CRC / Carbon Reduction Compensation - CRC) sa pohybuje medzi 5 - 20% z výšky čerpaného úveru. Výpočet CRC závisí od množstva emisií skleníkových plynov, ktorým sa zamedzilo vďaka investícii. Investičné projekty, ktoré majú priamy vplyv na emisie objektu, obsiahnuté v Európskom systéme obchodovania s kvótami emisíí (EU ETS), sa môžu vzťahovať na Mechanizmus garantovanej ceny (PGM) CO2, viď grant. Toto by zahŕňalo zrušenie príspevkov od EÚ v ekvivalentnej výške po zohľadnení aktuálnej trhovej ceny, vzhľadom na ktorú sa stanovuje PGM, aby sa zamedzilo duplicitnému účtovaniu redukcie emisií.

 

Hlásenie na SIEA

V prípade projektov pre energetickou účinnosť v priemysle je potrebné Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) každoročne počas piatich rokov od ukončenia projektu hlásiť ich spotrebu energie podľa zdroja, ako aj emisie skleníkových plynov, ktorým sa zamedzilo vďaka investícii. Vzorový dokument na hlásenie je dostupný tu. Klienti, ktorí si zoberú úver, dostanú pri spĺňaní tohto postupu pomoc.