Obnoviteľná energia

ENERGÍA SOLAR

Táto kategória zahŕňa také projekty, ktoré zahŕňajú nákup a inštaláciu zariadení, systémov a procesov na využitie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektriny a/alebo tepla a/alebo chladenia a/alebo akejkoľvek inej formy energie nahrádzajúcej zdroje fosílnych palív. Príkladmi takýchto projektov sú:

  • vodné alebo riečne elektrárne s inštalovaným výkonom nižším ako 10 MW
  • veterné turbíny s inštalovaným výkonom nižším ako 20 MW
  • investície do biomasy s inštalovaným výkonom nižším ako 5 MW (elektrický výkon)
  • kotly na biomasu určené na výrobu tepelnej energie
  • slnečné fotovoltaické inštalácie integrované do budov
  • geotermálne zariadenia vrátane tepelných čerpadiel
  • bioplyn (poľnohospodársky a z odpadových vôd) a plyn zo skládok

Minimálna hodnota úveru je 0,1 mil. €, maximálna hodnota úveru je 10 mil. €.Minimálna požadovaná vnútorná miera návratnosti je 8%, nepočítajúc grant.

Grant alebo kompenzácia za zníženie emisií oxidu uhličitého (Náhrada zníženia CO2 - „CRC / Carbon Reduction Compensation - CRC) sa pohybuje medzi 5 - 20% z výšky poskytnutého úveru. Výpočet CRC závisí od množstva emisií skleníkových plynov, ktorým sa zamedzilo vďaka investícii. Žiadosť o kompenzáciu za zníženie emisií oxidu uhličitého v rámci SlovSEFF III môže ovplyvniť spôsobilosť projektu na získanie nároku na tarifné sadzby.

 

Hlásenie na SIEA

V prípade projektov pre obnoviteľné zdroje energie je potrebné Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) každoročne, počas piatich rokov od ukončenia projektu hlásiť ich výrobu energie podľa zdroja, ako aj emisie skleníkových plynov, ktorým sa zamedzilo vďaka investícii. Vzorový dokument na hlásenie je dostupný tu. V prípade splnenia tohto postupu získajú klienti pomoc.